Phòng tài chính kế toán

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

  1. Tổ chức nhân lực.

– Trưởng phòng: CNKT Đặng Thị Thu

– Phó trưởng phòng: CNKT Triệu Thị Kim Oanh

  1. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tài chính – Kế toán :

* Chức năng :

– Phòng Tài chính kế toán là phòng chuyên môn, nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện.

– Tham mưu cho Giám đốc trong công tác quản lý tài chính bệnh viện, xây dựng các định mức, tiêu chuẩn chi tiêu cho hoạt động bệnh viện.

– Độc lập về chuyên môn nghiệp vụ và tuân thủ các quy định của pháp luật về công tác tài chính – kế toán.

* Nhiệm vụ :

– Lập dự toán thu – chi ngân sách nhà nước hằng năm, tính toán và phân bổ định mức chi tiêu cho các mặt hoạt động của bệnh viện.Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các báo cáo tài chính về toàn bộ công tác kinh tế tài chính phát sinh của bệnh viện.

– Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, kiểm tra tình hình thu – chi tài chính trong bệnh viện về các hạng mục như mua sắm, sửa chữa …).

– Tính toán và chi trả lương, phụ cấp, trợ cấp và các chế độ về BHYT, BHXH cho cán bộ, công nhân viên.

– Trích nộp các khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp của bệnh viện và cá nhân theo quy định.

– Tổ chức công tác tài chính – kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định nhà nước hiện hành.

– Định kỳ thực hiện các báo cáo tài chính như : Quyết toán kinh phí hoạt động, báo cáo tổng hợp kiểm kê tài sản hằng năm, báo cáo thu nộp tiền mặt, hạn mức kinh phí, tiền gửi ngân hàng, báo cáo thu viện phí và thanh toán BHYT …;

– Tổ chức và quản lý công tác thu viện phí, BHYT, yêu cầu và các nguồn dịch vụ.

– Tổ chức bảo quản, lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo chế độ quy định của pháp luật.

– Tổng hợp tình hình tài chính, phân tích kết qủa kinh phí hoạt động của bệnh viện, tiền lương và các khoản thu nhập của cán bộ, công nhân viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *