Nội soi thực quản – dạ dầy – tá tràng bằng ống mềm
Nội soi gắp dị vật thực quản dạ dày