Nội quy của bệnh viện được ban hành theo quyết định của ban giám đốc