BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN TRỰC NINH
 Thị Trấn Cổ Lễ – Huyện Trực Ninh – Tỉnh Nam Định.
 0350 881 045
 0350 881 045
 www.benhviendakhoahuyentrucninh.vn
Bvdakhoatrucninh@gmail.com

    Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Trực Ninh Tỉnh Nam Định