Quy định nâng lương trước thời hạn

QUY CHẾ

NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI

CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG 

CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN TRỰC NINH.

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số ….   /QĐ-BVTN  ngày … tháng 01 năm 2017

 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa )

 

Chương 1
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Công chức, viên chức đang làm việc tại Bệnh viện xếp lương theo bảng lương ngạch bậc và những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp theo bảng lương do Nhà nước quy định trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định hiện hành của pháp luật.

Chương 2
CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN

Điều 2. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với CCVC lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

2.1. Điều kiện và chế độ được hưởng

 1. Đối tượng được được qui định tại điều 1, được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên; không vi phạm kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.
 2. CCVC chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, còn thiếu từ 12 tháng trở  xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn  tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định của ngạch hoặc chức danh. {Ngạch và chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) được xét nâng một bậc lương; Ngạch và chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống và nhân viên, thừa hành, phục vụ thì sau 2 năm (đủ 24 tháng) được xét nâng một bậc lương}.

2.2. Tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn:

Tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trông một năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của Bệnh viện (Danh sách trả lương được xác định theo quyết định phê duyệt  giao biên chế hoặc phê duyệt số lượng người làm việc của Sở Y tế)

 1. 3. Số lần thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ: Không thực hiện 2 lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh.
 2. 4. Xác định thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc:

Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được ( Xem ví dụ tại điều 3, khoản 1 mục đ của Thông tư số 08/2013TT-BNV ngày 31/7/2013 ):

– 6 năm gần nhất đối với các ngạch và chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên;

– 4 năm gần nhất đối với các ngạch và chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống

2.5. Tiêu chuẩn xét nâng lương trước thời hạn:

Qui định về tiêu chuẩn, cấp độ lập thành tích trong thời gian thực hiện nhiệm vụ và thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với từng cấp độ được qui định ở bảng sau :

TT Cấp độ lập thành tích Thời gian nâng bậc lương trước thời hạn
1

 

– Được Nhà nước tặng thưởng Huân chương;

– Được tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước: Nhà giáo Nhân dân, nhà giáo ưu tú;

– Được Thủ tướng Chính Phủ tặng bằng khen;

– Được tặng danh hiệu CSTĐ toàn Quốc

12 tháng
2 – Được tặng danh hiệu CSTĐ Bộ, Tỉnh.

– Được Bộ, Ngành TW, HĐND tỉnh, UBND tỉnh tặng Bằng khen trở lên.

9 tháng
3 – Được tặng danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở;

– Được Sở, Ban, Ngành của Tỉnh, UBND huyện tặng Giấy khen.

6 tháng

Điều 3. Thứ tự ưu tiên khi xem xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBVC lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

 1. Chưa được xem xét nâng bậc lương trước thời hạn lần nào do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ;
 2. Có mức khen thưởng cao hơn;
 3. Có thâm niên công tác cao hơn ( đối với cán bộ viên chức nữ tính thấp hơn 5 năm thâm niên khi so sánh với nam giới);
 4. Là cán bộ, viên chức nữ.
 5. Được tặng bằng khen trong hoạt động của tổ chức Đảng, Đoàn thể.

Điều 4. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với CCVC và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu

 1. Đối tượng được được qui định tại điều 1 đã có thông báo nghỉ hưu, được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên; không vi phạm kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.
 2. CCVC và người lao động chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tại thời điểm có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở  xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn  tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định của ngạch hoặc chức danh. {Ngạch và chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) được xét nâng một bậc lương; Ngạch và chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống và nhân viên, thừa hành, phục vụ thì sau 2 năm (đủ 24 tháng) được xét nâng một bậc lương}.
 3. Trường hợp CCVC và người lao động vừa thuộc đối tượng nâng bậc lương trước thời hạn  do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc  trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu  thì được chọn một trong hai  chế độ nâng lương trước thời hạn có lợi nhất cho người lao động.

Điều 5. Thời điểm và qui trình xét nâng bậc lương trước thời hạn

5.1. Thời điểm xét nâng bậc lương trước thời hạn: Xét nâng bậc lương trước thời hạn một năm xét một lần vào tháng 1 hàng năm.

– CCVC  và người lao động đến tuổi nghỉ hưu được xét vào thời điểm có thông báo nghỉ hưu.

 5.2. Qui trình thực hiện xét nâng bậc lương trước thời hạn.

 1. Đầu tháng 12 hàng năm, phòng HCQT&TCCB lập danh sách CCVC và người lao động thuộc đối tượng nâng lương theo mẫu qui định và làm thông báo gửi các đơn vị trong bệnh viện kèm theo danh sách của toàn bệnh viện.

2.Từng đơn vị họp đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của CCVC và người lao động của đơn vị mình, gửi biên bản kèm theo danh sách CCVC của đơn vị mình đề nghị xét nâng bậc lương cho phòng HCQT&TCCB.

 1. Phòng HCQT&TCCB tổng hợp trình Hội đồng xét nâng bậc lương, làm báo cáo gửi các cấp theo qui định.

Chương 3
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1.Qui chế này có hiệu lực kể từ 19/01/2017.

 1. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh về phòng HCQT&TCCB để trình Giám đốc xem xét quyết định, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện qui chế.

Giám đốc

     (Đã ký)

Vũ Đình Năng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *