Quy chế thi đua khen thưởng

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng

 Của Bệnh viện đa khoa huyện Trực Ninh

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN TRỰC NINH

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010, Nghị định 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 và Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản có liên quan về công tác thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 88/2007/QĐ-UBND ngày 11/01/2007 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức, bộ máy-cán bộ, công chức, viên chức – lao động;

Theo đề nghị của Trưởng phòng HCQT & TCCB của Bệnh viện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Thi đua, khen thưởng của Bệnh viện Bệnh viện đa khoa huyện Trực Ninh, gồm 30 Điều.

Điều 2. Quyết định này có hiệu kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Trưởng phòng Trưởng phòng HCQT & TCCB, Trưởng các khoa, phòng , các ban, hội đồng và toàn thể cán bộ, viên chức bệnh viện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Giám đốc

(đã ký)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *