QĐ về việc kiện toàn Ban chỉ đạo “Đổi mới phòng cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với xây dựng cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp” của TTYT huyện Trực Ninh

QĐ về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Đổi mới phòng cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh gắn với xây dựng cơ sở y tế Xanh – Sạch – Đẹp của TTYT huyện Trực Ninh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *